Vanliga frågor och svar

Filmproducenternas Rättighetsförening inkasserar och distribuerar ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter.

Vad är FRF?

Filmproducenternas Rättighetsförening är en förvaltningsorganisation eller s.k. collecting society som arbetar utan eget vinstsyfte med att inkassera och distribuera ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter/rättighetsinnehavare.
Det räcker att du registrerar ditt bolag och de audiovisuella verk du har rätt att erhålla ersättning för hos FRF, så bevakar vi dina intressen både i Sverige och utomlands.

Vilka står bakom FRF?

FRF och FRF-Video är ideella föreningar och medlemmar är de respektive sektionerna i Film&TV-Producenterna; Filmsektionen, TV-sektionen och Reklamfilmsektionen samt Oberoende Filmares Förbund och IFPI Svenska gruppen.

Vad är privatkopieringsersättning?

Privatkopieringsersättning är en kompensation till rättighetsinnehavaren för den legala privatkopieringen och den betalas av de företag som importerar produkter som kan användas för privatkopiering; exempelvis inspelningsbara digitalboxar, externa hårddiskar, USB-minnen och Mp3-spelare.

Lag (1960:729) 2 Kap. 12 § och 26k-m §§

Vad är kabelersättning?

För att få rätten att distribuera Tv-bolagens signal i sina egna nät måste kabeloperatörerna ha en licens för vidaresändning. Kabelersättningen är betalningen för denna licens som erläggs av kabeloperatörerna eller i vissa fall av Tv-bolagen själva.

Lag (1960:729) 3 Kap. 42a §, 42e-f §§ och 42h §

Varför måste jag registrera mina verk hos FRF?

FRF fördelar ersättning för audiovisuella verk som visats på TV och för att kunna säkerställa att rätt mottagare erhåller ersättning så måste verket registreras. Oftast är det producenten till ett audiovisuellt verk som har rättigheterna att erhålla ersättningen men i vissa fall kan producenten ha överlåtit rättigheter eller överlåtit administrationen av ersättningen till någon annan.

Vilken information måste jag registrera?

För att vi ska kunna identifiera det som visats på TV och matcha mot de verk som är registrerade hos oss så måste titel, produktionsår, längd, typ, genre, regissör, producent samt vilka rättigheter man har till verket registreras.

Vad är ett audiovisuellt verk?

Ett audiovisuellt verk kan exempelvis vara långfilmer, kortfilmer, Tv-filmer och Tv-serier.

Kan jag registrera verk efter att de har visats på TV?

Ju tidigare ett verk registreras desto bättre, men vi kan fånga upp ersättningar upp till 3 år efter att ett verk har visats.

När får jag betalning från FRF?

Utbetalning av ersättning görs löpande och man får tidigast ersättning året efter att ett audiovisuellt verk visats på TV.

Hur betalar FRF?

Utbetalningen görs automatiskt till det bankgiro/postgiro eller bankkonto som angivits vid registrering hos FRF. Av säkerhetsskäl så föredrar vi att man anger bankgiro eller postgiro. I samband med utbetalning skickas ett mail med information om att betalning är på väg och att en avräkningsfaktura finns att ladda ner i databasen. Avräkningsfakturan kan användas som underlag i den egna bokföringen och den innehåller även information om vilka sändningar som avses.

Hur får FRF reda på vad som sänts på TV?

Vi köper sändningsinformation från MMS som innehåller data om vad som sänts på TV inklusive tittarsiffror för varje enskild sändning. Vi kompletterar denna information med metadata från TT NYHETSBYRÅN.

Vilka kanaler bevakar FRF?

För vidaresändning i kabel bevakar vi för närvarande SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV12 samt SJUAN. Privatkopieringsersättning fördelas på samma kanaler som för kabel men även TV4 Fakta, TV3 och Kanal5.

Hur fungerar det om mitt verk har visats utomlands?

FRF har samarbetsavtal med förvaltningsorganisationer i ett stort antal länder, främst i Europa, och detta innebär att vi kan inkassera utländsk ersättning för de verk som finns registrerade hos FRF.

Vilka länder har FRF avtal med?

Vi har avtal med de länder som har likande upphovsrättslagstiftning. På privatkopieringsidan har vi för närvarande avtal med Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Luxemburg, Norge, Tyskland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien och Österrike. På kabelsidan har vi via paraplyorganisationen AGICOA samarbetsavtal med t.ex. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Schweiz.

Vad är AGICOA?

AGICOA (Association of International Collective Management of Audiovisual Works) är en förvaltningsorganisation med säte i Genève som bistår FRF med administration av ersättning för vidaresändning. De representerar över 16 000 rättighetsinnehavare över hela världen och 1 600 000 titlar finns idag registrerade i deras databas.

Vad kostar det att vara med i FRF?

Det kostar inget att vara med i FRF, men vi tar en administrativ avgift på ersättningen som betalas ut för att finansiera vår verksamhet. Under 2016 är den administrativa avgiften 5% och under 2017 sänks den till 3%.

Kan jag ta tillbaka mitt förvaltningsuppdrag från FRF?

Ja, det går bra att begränsa förvaltningsuppdraget vad gäller tid, territorier och rättigheter eller helt säga upp förvaltningsuppdraget.

Vem betalar ersättningar till FRF?

Ersättning för nyttjanden som skett i Sverige kommer från Copyswede. Via fjorton kulturskaparorganisationer som alla företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer har Copyswede fått i uppdrag att samordna och representera rättighetsinnehavarna gentemot branschens aktörer samt administrera och ansvara för ersättningen och dess fördelning av medel.
Utländska ersättningar kommer från de respektive förvaltningsorganisationer som FRF har samarbetsavtal med.

Filmproducenternas Rättighetsförening är också en av tre samarbetspartners till Copyswede. De övriga är UBOS (Union of Broadcasting Organisations in Sweden) som samordnar nordiska public service bolag och motsvarande radio- och TV-företag från andra länder samt språkområden och IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen) som företräder fonogramproducenter.

Vad innebär avtalslicens?

Avtalslicens innebär en möjlighet att ingå avtal med en organisation som företräder rättighetsinnehavare och på så sätt få möjlighet att använda verk av rättighetsinnehavare som inte företräds av organisationen. De som inte är medlemmar får därmed ersättning på samma villkor som medlemmar. Avtalslicens möjliggör användning av upphovsrättsligt skyddade verk i situationer där det kan vara svårt att på förhand införskaffa alla relevanta tillstånd.

Vad kan man inte registrera hos FRF?

Intervjuer, paneldebatter, korta avsnitt eller fragment som ingår som en del av ett tv-programs upplägg har inte rätt till ersättning. Det måste vara ett självständigt enskilt verk. Följande programtyp godkänns inte för registrering hos FRF: Väder, nyhetssändningar, sportsändningar, pausprogram, meddelanden, reklam och musikvideo.