Vanliga frågor och svar

Filmproducenternas Rättighetsförening inkasserar och distribuerar ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter.

Vad är FRF?

Filmproducenternas Rättighetsförening är en förvaltningsorganisation eller s.k. collecting society som arbetar utan eget vinstsyfte med att inkassera och distribuera ersättning för privatkopiering och vidaresändning i kabelnät till oberoende film- och tv-producenter/rättighetsinnehavare.
Det räcker att man registrerar sitt bolag och de audiovisuella verk man har rätt att erhålla ersättning för hos FRF, så bevakar vi era intressen både i Sverige och utomlands.

Vilka står bakom FRF?

FRF är en ideell förening och medlemmar är de respektive sektionerna i Film&TV-Producenterna; Filmsektionen, TV-sektionen och Reklamfilmsektionen samt Oberoende Filmares Förbund och IFPI Svenska gruppen.

Vad är privatkopieringsersättning?

Privatkopieringsersättning är en kompensation till rättighetsinnehavaren för den legala privatkopieringen och den betalas av de företag som importerar produkter som kan användas för privatkopiering; exempelvis inspelningsbara digitalboxar, externa hårddiskar, USB-minnen och Mp3-spelare.

Lag (1960:729) 2 Kap. 12 § och 26k-m §§

Vad är vidaresändnings-/kabelersättning?

För att få rätten att distribuera Tv-bolagens signal i sina egna nät måste kabeloperatörerna ha en licens för vidaresändning. Kabelersättningen är betalningen för denna licens som erläggs av kabeloperatörerna eller i vissa fall av Tv-bolagen själva.

Lag (1960:729) 3 Kap. 42a §, 42e-f §§ och 42h §

Varför måste man registrera sina verk hos FRF?

FRF fördelar ersättning för audiovisuella verk som visats på TV och för att kunna säkerställa att rätt mottagare erhåller ersättning så måste verket registreras. Oftast är det producenten till ett audiovisuellt verk som har rättigheterna att erhålla ersättningen men i vissa fall kan producenten ha överlåtit rättigheter eller överlåtit administrationen av ersättningen till någon annan.

Vilken information måste man registrera?

För att vi ska kunna identifiera det som visats på TV och matcha mot de verk som är registrerade hos oss så måste titel, produktionsår, längd, typ, genre, regissör, producent samt vilka rättigheter man har till verket registreras.

Vad är ett audiovisuellt verk?

Ett audiovisuellt verk kan exempelvis vara långfilmer, kortfilmer, Tv-filmer och Tv-serier.

Kan man registrera verk efter att de har visats på TV?

Ju tidigare ett verk registreras desto bättre, men vi kan fånga upp ersättningar upp till 3 år efter att ett verk har visats.

När får man betalning från FRF?

Utbetalning av ersättning görs löpande och man får tidigast ersättning året efter att ett audiovisuellt verk visats på TV.

Hur betalar FRF?

Utbetalningen görs automatiskt till det bankgiro/postgiro eller bankkonto som angivits vid registrering hos FRF. Av säkerhetsskäl så föredrar vi att man anger bankgiro eller postgiro. I samband med utbetalning skickas ett mail med information om att betalning är på väg och att en avräkningsfaktura finns att ladda ner i databasen. Avräkningsfakturan kan användas som underlag i den egna bokföringen och den innehåller även information om vilka sändningar som avses.

Hur får FRF reda på vad som sänts på TV?

Vi köper sändningsinformation från MMS som innehåller data om vad som sänts på TV inklusive tittarsiffror för varje enskild sändning. Vi kompletterar denna information med metadata från TT NYHETSBYRÅN.

Hur fördelas ersättningen?

Utgångspunkten är att fördela ersättning för de audiovisuella verk som visats på de kanaler som har viss utbredning, att fördela på alla kanaler som finns i operatörernas utbud är inte ekonomiskt eller administrativt försvarbart.  Ersättningen fördelas per rättighetshavare/titel/sändning och värdet på sändningen beräknas utifrån total inkassering, längd på verket, typ av verk (långfilm, kortfilm, TV-film eller serie) samt tittarantal/sändning.

Ersättning för vidaresändning har under 2018 betalats till rättighetshavare för sändningar på SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, Sjuan samt TV12. Ersättning för skolkopiering är mycket begränsad och hanteras i nuläget tillsammans med ersättningen för vidaresändning.

Ersättning för privatkopiering har under 2018 betalats till rättighetshavare för sändningar på ovan nämnda kanaler samt dessutom för sändningar på TV3, Kanal 5 samt TV4 Fakta.

 

Vilka kanaler bevakar FRF?

För vidaresändning i kabel bevakar vi för närvarande SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV12 samt SJUAN. Privatkopieringsersättning fördelas på samma kanaler som för kabel men även TV4 Fakta, TV3 och Kanal5.

Hur fungerar det om verk har visats utomlands?

FRF har samarbetsavtal med förvaltningsorganisationer i ett stort antal länder, främst i Europa, och detta innebär att vi kan inkassera utländsk ersättning för de verk som finns registrerade hos FRF.

Vilka länder har FRF avtal med?

Vi har avtal med de länder som har likande upphovsrättslagstiftning. På privatkopieringsidan har vi för närvarande avtal med Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Luxemburg, Norge, Tyskland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien och Österrike. På vidaresändningssidan har vi via paraplyorganisationen AGICOA samarbetsavtal med t.ex. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Schweiz.

Vad är AGICOA?

AGICOA (Association of International Collective Management of Audiovisual Works) är en förvaltningsorganisation med säte i Genève som bistår FRF med administration av ersättning för vidaresändning. De representerar över 16 000 rättighetsinnehavare över hela världen och 1 600 000 titlar finns idag registrerade i deras databas. https://www.agicoa.org/

Vad kostar det att vara med i FRF?

Det kostar inget att vara med i FRF, men vi tar en administrativ avgift på ersättningen som betalas ut för att finansiera vår verksamhet. Under 2023 är avgiften 3,5%.

Kan man ta tillbaka sitt förvaltningsuppdrag från FRF?

Ja, det går bra att begränsa förvaltningsuppdraget vad gäller tid, territorier och rättigheter eller helt säga upp förvaltningsuppdraget.

Vad är förfarandet vid tvistlösning?

De huvudsakliga tvister som FRF hanterar är när två eller flera rättighetshavare gör anspråk på samma verk/sändning/ersättning. I ett första skede kontaktar FRF berörda rättighetshavare för att kontrollera att rättigheter, perioder och territorier är korrekt registrerade. De flesta konflikter löses vid denna första genomgång, om inte så ombeds parterna att presentera relevant dokumentation som stödjer anspråken.

För övriga synpunkter eller klagomål, kontakta FRF’s kansli: info@frf.se.

Vem betalar ersättningar till FRF?

Ersättning för nyttjanden som skett i Sverige kommer från Copyswede. Via fjorton kulturskaparorganisationer som alla företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer har Copyswede fått i uppdrag att samordna och representera rättighetsinnehavarna gentemot branschens aktörer samt administrera och ansvara för ersättningen och dess fördelning av medel.
Utländska ersättningar kommer från de respektive förvaltningsorganisationer som FRF har samarbetsavtal med.

Filmproducenternas Rättighetsförening är också en av tre samarbetspartners till Copyswede. De övriga är UBOS (Union of Broadcasting Organisations in Sweden) som samordnar nordiska public service bolag och motsvarande radio- och TV-företag från andra länder samt språkområden och IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, Svenska Gruppen) som företräder fonogramproducenter.

Vad innebär avtalslicens?

Avtalslicens innebär en möjlighet att ingå avtal med en organisation som företräder rättighetsinnehavare och på så sätt få möjlighet att använda verk av rättighetsinnehavare som inte företräds av organisationen. De som inte är medlemmar får därmed ersättning på samma villkor som medlemmar. Avtalslicens möjliggör användning av upphovsrättsligt skyddade verk i situationer där det kan vara svårt att på förhand införskaffa alla relevanta tillstånd.

Vad kan man inte registrera hos FRF?

Intervjuer, paneldebatter, korta avsnitt eller fragment som ingår som en del av ett tv-programs upplägg har inte rätt till ersättning. Det måste vara ett självständigt enskilt verk. Följande programtyp godkänns inte för registrering hos FRF: Väder, nyhetssändningar, sportsändningar, pausprogram, meddelanden, reklam och musikvideo.

Hur används de ersättningar som inte kan fördelas?

FRF’s stämma 2017 beslutade att den allmänna principen för användning av medel som inte kan fördelas skall vara att medlen överförs till nästkommande fördelning av ersättning för det sändningsåret alternativt används för sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål som erbjuds alla rättighetshavare.

Information om GDPR

Filmproducenternas Rättighetsförening (FRF), org. nr. 802403-9730, är personuppgiftsansvarig. Följande gäller dig som har enskild firma eller är registrerad användare och som har eller kommer få personuppgifter registrerade av FRF.

  1. Vilka personuppgifter hanterar FRF och varför?

FRF hanterar bara de personuppgifter som Du ger oss. Syftet är att FRF skall kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot Dig.

Har Du en enskild firma, hanterar vi: namn, personnummer, adress (post och e-post), telefonnummer samt bankuppgifter.

Är Du en registrerad användare, hanterar vi: namn, personnummer, e-post samt telefonnummer.

  1. Hur länge sparas Dina personuppgifter?

FRF sparar personuppgifterna i maximalt 12 månader efter att vårt uppdrag har upphört. I vissa fall sparas de under längre tid i enlighet med bokföringslagen (7 år) och preskriptionslagen (10 år).

  1. Lämnas Dina personuppgifter vidare?

FRF säljer inte Dina uppgifter vidare till tredje part. Däremot måste vi låta banker, revisionsbyråer och samarbetsorganisationer i andra länder hantera uppgifterna för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag. FRF kan också tvingas lämna ut Dina uppgifter om detta följer av lag, författning och/eller myndighetsbeslut.

  1. Vilka rättigheter har Du?

Du har rätt att: få en bekräftelse om vi behandlar Dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas, få felaktiga uppgifter rättade, under vissa omständigheter kunna få Dina uppgifter borttagna, invända mot behandlingen av Dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas, kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation samt lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) som är tillsynsmyndighet.

  1. Kontaktuppgifter

Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter hanteras, kontakta FRF genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Filmproducenternas Rättighetsförening
Box 27183
102 52 Stockholm

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av Din legitimation. Svar kommer att skickas till Din folkbokföringsadress.

Registrera ISAN

ISAN (International Standard Audiovisual Number) är en internationell standard för identifiering av audiovisuella verk. ISAN ger ditt verk ett unikt, internationellt erkänt och permanent nummer som gör det lättare att förhindra förväxling med andra verk och att skilja mellan olika versioner och episoder.

För mer information om ISAN, hur du öppnar konto samt registrerar ISAN behöver du kontakta ISAN International Agency (ISAN-IA). Kontaktuppgift samt information hittar du här.